Bulins

Автокаско | ЗД "Бул Инс" АД

Доброволна застраховка, предназначена за собствениците и ползвателите на моторни преводни средства (МПС) с български регистрационни номера.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КЛАУЗИ

Всички ППС, движещи се на собствен ход, както и прикачените към тях ремаркета, полуремаркета, каравани, колесари или други подобни устройства с българска регистрация, освен ако не е договорено друго. ЗД БУЛ ИНС АД обезщетява пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил, причинени от рискове, групирани в следните клаузи: „Каско Селект“, „Пълно каско“, „Хит каско“, „Кражба и грабеж на цялото ППС“.

Какво покрива застраховката?

Клауза Каско селект
 • Пожар и/или експлозия, възникнали по време на експлоатация на ППС;
 • Природни бедствия - буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху ППС на снежна маса или ледени късове, падане върху ППС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия;
 • Авария на промишлени или битови водопроводи, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
 • Злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали;
 • Пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на ППС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора (включително в паркирано състояние); отваряне на капак или врата на ППС по време на движение.

Какво покрива застраховката?

Клауза Пълно каско
 • Рисковете по Клауза „Каско селект“
 • Рисковете по Клауза „Кражба или грабеж на цялото ППС“
 • Умишлен палеж или взривяване

Какво покрива застраховката?

Клауза Хит каско
 • Изцяло покрива рисковете по Клауза „Пълно каско“, като се прилага и с определен процент намалена премия при липса на щети.
 • С прилагане на Авансов бонус за липса на щети се дава възможност на клиентите, които се чувстват уверени водачи и добри стопани на ППС, при липса на заведени щети през времетраенето на сключения застрахователен договор да се възползват от реално допълнително намаление на дължимата премия – до 35%.
 • При завеждане на щета вследствие на настъпило застрахователно събитие по условията на сключената застрахователна полица, намалена с авансов бонус за липса на щети, застрахователната премия се коригира до размера на основната премия, като разликата става дължима и се заплаща от клиента.
 • Към ликвидация на щетата се пристъпва, след като клиентът заплати дължимата част от намалената с до 35% основна премия по авансов бонус за липса на щети.

Клауза Кражба или грабеж на цялото ППС

Икона Документ на Застраховка

КЪДЕ Е ВАЛИДНА ЗАСТРАХОВКАТА ?

 •      Валидността на застраховката е на територията на Република България, ЕС и ЕИП.

 

 

Икона Документ на Застраховка

КОГА И КАК ПЛАЩАМ?

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено плащане на вноски - до четири равни вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане – ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие.

Дължимата сума може да бъде платена:

 • във всеки офис на ЗД „Бул Инс“ АД;
 • чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул Инс“ АД, посочена в полицата;
 • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.


Икона Документ на Застраховка

КОГА ЗАПОЧВА И КОГА СВЪРШВА ПОКРИТИЕТО?

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата.

За повече информация: 0700 166 33; 02/45 20 133

Поискай оферта

Уважаеми потребители на нашия сайт, тъй като предстои предоставяне на Ваши лични данни, молим Ви, да отделите време и се запознаете със съдържанието на приложения документ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

Лични данни и Общи условия

Често задавани въпроси

За да Ви помогнем с решаването на проблемите, създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.