Общи условия

УСЛОВИЯ
за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на
разплащания през https://www.bulins.com/online


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С настоящите Условия за предоставяне на застрахователни услуги от
разстояние и осъществяване на разплащания (наричани за краткост Условията или Условия за използване на Системата или Условия за поръчка и плащане) се уреждат реда, начина и условията за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и реда, начина и условията, по които ще се осъществяват плащания на дължими застрахователни премии през уебсайт на ЗД „БУЛ ИНС“ АД (наричан по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ) с адрес: www.bulins.com, наричани по-долу за краткост САЙТА/СИСТЕМАТА. СИСТЕМАТА се обслужва технически от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
Чл.2. Тези Условия уреждат взаимоотношенията между:
1. ЗД „БУЛ ИНС“ АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК 831830482, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер” №87. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998г., представлявано заедно от двамата Изпълнителни директори или изрично упълномощен техен представител; електронна поща: headoffice@bulins.bg, национален денонощен телефонен номер: 0700 166 33.
2. Ползвател на застрахователни услуги (наричан по долу за краткост КЛИЕНТ), е
физическо или юридическо лице, което чрез предоставената функционалност на САЙТА, с посочени при поръчка име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК и други необходими данни, е заявило желание за сключване на застрахователен договор от разстояние и/или заплащане на дължима застрахователна премия. КЛИЕНТ е и лице, за което са възникнали права по застрахователен договор, както и лице, което проявява интерес да се възползва от услугите, предоставяни от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на САЙТА.
II. ПРИЛАГАНЕ
Чл.3. Настоящите Условия се спазват винаги, когато КЛИЕНТЪТ заяви електронна
поръчка през електронната страница, находяща се на www.bulins.com/online,
Чл.4. С маркирането на САЙТА върху чек-бокс „Съгласен съм с Условията за
използване на СИСТЕМАТА“, КЛИЕНТЪТ декларира, че се е запознал с настоящите
Условия и ги приема изцяло.


III. ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Чл.5. През САЙТA, КЛИЕНТЪТ ще има възможност да сключи застрахователен
договор от разстояние за застрахователни продукти, за които Застрахователят е
допуснал такава възможност или да заплати дължима вноска по вече издадена
застрахователна полица, без да е необходимо да посещава офис.


IV. ДЕФИНИЦИИ
Чл.6. По смисъла на настоящите условия:

- ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА е формата, в която се сключва застрахователния
договор между ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и КЛИЕНТА.
- СЕРТИФИКАТ е удостоверителен документ за сключен застрахователен договор.
- ЕЛЕКТРОННА ПОРЪЧКА/ ПОРЪЧКА/ ОНЛАЙН ЗАЯВКА/ ЗАЯВКА е направена
заявка за предоставяне на застрахователни услуги, чрез уебсайта www.bulins.com/online,
където в процеса на заявяване КЛИЕНТЪТ собственоръчно въвежда в електронен
формуляр своите и/или чужди лични данни и друга информация, необходими за
издаването на застрахователната полица/ плащането на поредна дължима вноска.
- КАЛКУЛАТОРИ – това са допълнителни ориентировъчен инструменти на сайта,
които не са обвързани с поръчката и които могат да дадат на клиента индикативна цена за застраховките, без да е необходимо да се въвеждат всички данни за застрахованите обекти. Резултатът на КАЛКУЛАТОРИТЕ не включва потенциалните индивидуални отстъпки и надбавки, които би получил КЛИЕНТЪТ при окончателно тарифиране.
- ЗАСТРАХОВАЩ е лицето, което е страна по застрахователния договор.


V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМА ВНОСКА
Чл.7. За да стартира процесът, КЛИЕНТЪТ следва да извърши последователно
следните действия в САЙТА:
1.1. След като КЛИЕНТЪТ зареди електронната страница www.bulins.com/online
има възможност да избере конкретен застрахователен продукт и:
- да заяви желание за сключване на застрахователната полица като кликне на
бутон „Сключи застраховка“ или
- да заяви желание за плащане на дължима вноска като кликне на бутон „Плати
вноска“.
1.2. Заявки се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но се
обработват в работни дни от 9:00 ч. до 17:30 ч..
1.2.1. Най-ранната възможна дата за Издаване на полица, заявена през сайта е
00:00 ч. на деня след деня на изпращане на Заявката (Д+1). В този случай Заявката следва да е подадена най-късно до 17:00 ч. в Деня на поръчката (Д), заплащането се извършва заедно с подаване на заявката. Ако заявката е изпратена в почивен ден или в последния работен ден преди почивни дни, то полицата може да влезе в сила на деня след първия работен ден.
1.2.2. За Заявка за Издаване/Подновяване на полица, влизаща в сила след два и
повече дни, заплащането се извършва заедно с подаване на заявката.
1.2.3. Заявка за Плащане на поредна вноска по полица, следва да се заплати
непосредствено с подаване на заявката
2. При избраната услуга „Сключи застраховка“, се отваря форма за калкулиране
на оферта, в която КЛИЕНТЪТ е необходимо да попълни вярно и точно необходимите  данни в описаните полета, да се съгласи с настоящите УСЛОВИЯ, като маркира полето за съгласие и да натисне бутон „КАЛКУЛИРАЙ ЦЕНА“, след което ще се отвори нов прозорец с оферта.
Ако КЛИЕНТЪТ желае да продължи, следва да избере начина на сключване на
застраховката и да натисне „СКЛЮЧИ ЗАСТРАХОВКА“.

На следващ етап ще се отвори нов прозорец в който КЛИЕНТЪТ ще трябва да
попълни полетата със задължителни данни за застрахованото МПС и ЗАСТРАХОВАЩ.
На този етап на КЛИЕНТА се предоставят и необходимата Преддоговорна
информация, Информация за продукта, Общи и специални условия, приложими за
избрания застрахователен продукт, Условия за поверителност и защита на лични данни.
Ако КЛИЕНТЪТ желае да сключи застрахователен договор, е необходимо да
маркира че се е запознал/ приел тези условия и да премине към етап „Плащане“.
След избор на бутон „Плати“, КЛИЕНТЪТ въвежда всички необходими данни за
извършване на плащането и потвърждава направения до момента избор.
3. При избор на услуга „Плащане на вноска“, КЛИЕНТЪТ е необходимо да въведе
номера на застрахователната полица. След потвърждаване за плащане на дължима вноска, на екрана на КЛИЕНТА се визуализират оставащите неплатени вноски с дата на падеж и дължима сума. КЛИЕНТЪТ може да избере да плати една вноска по реда на падежните дати.
След като КЛИЕНТЪТ маркира в вноската, която желае да плати и натисне бутон
„Плати вноска“, ще се отвори екран на който се въвеждат всички необходими данни за извършване на плащането и потвърждава направения до момента избор.
4. След успешно приключване на електронната поръчка на екрана на
устройството излиза потвърждение за извършеното плащане, което се изпраща и на имейл адреса, предоставен от КЛИЕНТА.
Чл.8. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за некоректна информация
попълнена от КЛИЕНТА по време на заявката. За видимо некоректно попълнени полета, Заявките се изтриват без да се обработват.
Ако Клиентът на етап „Предложение“ установи допусната неточност, може да се
обади на телефон посочен в изпратения му мейл и в сайта или да пише на e-mail:
online@bulins.bg, за уточняване със Служител на Застрахователя.


VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕЧл.9. (1) Застрахователните премии на застрахователните продукти, предлагани
от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ чрез САЙТА са в български лева (BGN). Към застрахователната премия се начислява данък от 2% по Закона за данък върху застрахователните премии, който се събира с нея.
(2) По задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, освен дължимия по предходното изречение данък, КЛИЕНТЪТ
заплаща заедно с премията и стойността на знака по чл.10 от НАРЕДБА № 49 от
16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“  на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, както и дължимата вноска към Гаранционния фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия, суми от КЛИЕНТА се посочват отделно в застрахователната полица.
(3) Застрахователната премия и дължимите с нея други суми се заплащат чрез
дебитна/кредитна карта, издадена на името на застраховащия чрез предоставената функционалност (виртуален ПОС) на www.bulins.com/online.

VII. ДОСТАВКА НА ЗАЯВЕНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА/НА СТИКЕР И
СЕРТИФИКАТ „Зелена карта“ ПРИ ПЛАТЕНА ВНОСКА ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ.Чл.10. (1) Договорът се счита за сключен от момента на получаването от страна на ЗАСТРАХОВАЩИЯ/КЛИЕНТА, по електронната му поща на потвърждението на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за полученото плащане. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня, следващ деня на сключване на договора.
(2) Подписана от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Застрахователна полица по застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите се доставя в рамките на три работни дни, от деня, следващ плащането, по куриер, за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, на адрес на територията на Р. България. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за предаване на пратката, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се освобождава от задължението си да я достави. Същият ред се прилага и за доставка на стикер и сертификат „Зелена карта“ за
платена вноска по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Проверка за наличие на сключена застрахователна полица „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите и срока ѝ на валидност може да направи всеки на сайта на Гаранционен фонд: http://eisoukr.guaranteefund.org/searchpolicy?pc=1,3&l=bg.
Застрахователят ще съдейства на всеки подаден сигнал от КЛИЕНТА за забавяне
на доставка на полица по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, поверена на външен за страните доставчик. При наличие на забава, КЛИЕНТЪТ трябва своевременно да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на имейл online@bulins.bg.


VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦАЧл.11. (1) По силата на чл.12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги
от разстояние КЛИЕНТЪТ може да се откаже от сключената чрез САЙТА застрахователна полица в срок до 14 дни от сключването ѝ.
(2) Застрахователни полици във връзка с пътуване, багаж или всички други
краткосрочни застрахователни полици със срок по-малък от 1 календарен месец, не могат да се отказват по реда на предходната алинея.
(3) Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ по чл. 12, ал.1 от Закона за
предоставяне на финансови услуги от разстояние, той дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ частта от застрахователната премия и данъка върху същата, съответна на периода, през който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е носил риска, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените от последния административни разноски, в това число за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите стойността на стикера, сертификат „Зелена карта“ и такси към Гаранционен и Обезпечителен фонд, ако застрахователният договор е влязъл в сила.
(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да върне на КЛИЕНТА всички заплатени от него
суми, с изключение на сумите по предходната алинея от настоящите Условия, не по-късно от 30 дни от получаване на уведомление от КЛИЕНТА в свободен текст за упражняване правото му на отказ.

(5) За да упражни правото си на отказ по застраховка "Гражданска отговорност"
на автомобилистите по реда на чл. 12 от ЗПФУР, КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне на
Застрахователя, получената застрахователна полица, сертификата "Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за застраховането.
(6) В случай на неразрешена от картодържателя транзакция през Виртуалния ПОС на Застрахователя или при отказ от застраховка, възстановяването на сума става чрез обратна операция по картата, с която е извършено плащането.


IX. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.12. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обработва личните данни, предоставени от
КЛИЕНТА в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.
(2) Застрахователят ще обработва данните на КЛИЕНТИТЕ, които са заявили
оферта за сключване на застраховка, единствено за целите на изготвяне на
индивидуално Предложение за сключване на застраховка.
Подробна информация за основанията и целите за обработка на лични данни е
посочена в Политика за защита на личните данни", налично на сайта на застрахователя.
(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за:
- грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от потребителя данни;
- за грешки, направени по време на плащане поради некоректно попълнени от
потребителя данни;
- за вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящите
Условия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация.
XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧл.13. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ полага необходимата грижа данните, сведенията и
информацията в Сайта да се поддържат верни и актуални.
Чл.14. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има правото да актуализира информацията, да
променя съдържанието и оформлението по всяко време и както намери за добре.
Чл.15. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не гарантира, че достъпът до системата
www.bulins.com/online ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля.
Чл.16. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за не предоставяне на достъп до
сайта, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – като непреодолима сила, случайни събития, извънредни обстоятелства, проблеми в глобалната Интернет мрежа, други извънредни технически или комуникационни причини, като срив на информационни системи, прекъсване на комуникационни линии, спиране на електрическо захранване и др. и в предоставянето на услуги извън контрола на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
Чл.17. За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че настоящите Условия се отнасят единствено до
достъпа и използването на сайта www.bulins.com/online, като същите не отменят и не
заместват приложимите Общи и/или Специални условия към всеки отделен
застрахователен продукт.
§2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ има право по всяко време и без предизвестие да променя
настоящите Условия.
§3. Всяко изменение ще бъде обявено на САЙТА на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и
продължавайки използването му след обявяването на такава промяна, КЛИЕНТЪТ се счита уведомен и обвързан с направените актуализации. Промените в тези Условия не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за доставка на застрахователна полица.
§4. Настоящите Условия за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през www.online.bulins.bg са приети с решение №18 от 01.10.2021 г. на Съвета на директорите и влизат в сила от 02.10.2021 г.
Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.