ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД


     Целта на настоящото Информационно съобщение е да обясни, как, за какъв период и за какви цели, ще бъдат използвани предоставените от Вас лични данни. Молим да се запознаете внимателно с изложеното по-долу.


I. От кого ще се ползват личните Ви данни
Личните Ви данни ще се ползват изключително от ЗД „Бул инс“ АД, вписано в Търговският регистър с ЕИК: 831830482, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Джеймс Баучер“ №87, тел.: 0700 16633 като Администратор на лични данни.
В случай че имате въпроси относно ползването на Вашите лични данни или желаете да упражните правата си, като субект на лични данни, молим да се свържете с Отговорника по защита на личните данни в Дружеството на:
Имейл: zld@bulins.bg;
Адрес: ЗД „Бул инс“ АД, гр. София, 1407, бул. „Джеймс Баучер“ №87, на вниманието на Отговорника по защита на личните данни;


II. За какви цели ще се ползват личните Ви данни и на какво основание ще бъдат обработвани. Необходимост.
А) Цели
1. преддоговорна и текуща идентификация и проверка на застраховащ/застрахован/трето ползващо се от застраховката физическо лице;
2. превенция и прилагане на мерките срещу финансиране на тероризма и спазване на международните санкции;
3. оценка на застрахователния риск;
4. административно обслужване на застрахователния договор;
5. изпълнение на права и задължения по и във връзка със застрахователния договор;
6. обработка на щети по застрахователния договор, включително изплащане на застрахователни обезщетения и други суми по договора;
7. статистика, отчети и справки свързани с конкретния договор за застраховка, вида застраховка и целевия пазар;
8. уреждане на регресни вземания и съдебни спорове;
9. превенция срещу застрахователни измами и злоупотреба с лични данни;
10. презастрахователно обслужване на застраховките по които риска е презастрахован;
11. съзастрахователно обслужване на застраховките по които риска е съзастрахован;
12. маркетингови и промоционални цели (в случай, че сте дали изричното си съгласие за това).
Дружеството не използва процеси на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на Регламента.
При необходимост да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото Информационно съобщение, ще Ви предоставим ново такова и когато необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Б) Основания
- Спрямо цели от 1 до 8 и цел 11 - чл. 6, ал. 1, б. „Б“ от Регламента, обработването е необходимо за сключването и/или изпълнението на договор за застраховка и чл. 6, ал. 1, б. „В“ от Регламента, обработването е необходимо за спазването на законово задължение на Застрахователя;
- Спрямо цел 8 – наред горните основания и чл. 6, ал. 1, б. „Е“ от Регламента, обработването е необходимо за целите на правните интереси на Застрахователя и по – конкретно, за събиране на регресни вземания на Застрахователя по застрахователните договори и съдебна защита на неговите правни интереси;
- Спрямо цел 9 - чл. 6, ал. 1, б. „В“ от Регламента, обработването е необходимо за спазването на законово задължение на Застрахователя и чл. 6, ал. 1, б. „Е“ от Регламента, обработването е необходимо за целите на правните интереси на Застрахователя;
- Спрямо цел 10 - чл. 6, ал. 1, б. „Б“ от Регламента, обработването е необходимо за сключването и/или изпълнението на договор за презастраховка, когато презастраховането е доброволно и включително чл. 6, ал. 1, б. „В“ от Регламента, обработването е необходимо за спазването на законово задължение на Застрахователя, когато презастраховането е задължително;
- Спрямо цел 12 - чл. 6, ал. 1, б. „А“ от Регламента, субектът на данните е дал
съгласие за обработване на личните му данни;
В) Необходимост
В областта на застраховането, предоставянето и ползването на лични данни на ползватели на застрахователни услуги по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Кодекса за застраховането е необходимо, както за изпълнение на законови задължения на страните по застрахователното правоотношение, така и за правилното и пълно изпълнение на предмета на самите застрахователни договори. Без тези лични данни, Дружеството не би могло да обезпечи пълното и законосъобразно изпълнение на задълженията си като застраховател, както и да защити своите и на ползвателите на застрахователни услуги интереси.


III . Кои Ваши лични данни ще събираме и ползваме:
Само личните данни, които са нужни за посочените в т. II, б. А по-горе цели, ще бъдат ползвани от Дружеството, като основно това са:
А) Категория „Общи лични данни“:
- Име, презиме, фамилия;
- ЕГН, ЛНЧ или друг официален и универсален идентификатор;

- Националност;
- Постоянен и настоящ адрес;
- Електронна поща;
- Телефонен номер;
- Регистрационни данни за ППС, плавателни и въздушни превозни средства и специализирана земеделска, горска или строителна техника;
Б) Категория „Специални лични данни“:
- Данни за здравословно състояние (в случай, че дадете изричното си съгласие за това, когато Регламентът го изисква).
В) Изключения
- Дружеството не обработва и не съхранява данни за банкови карти за извършени разплащания във връзка със сключване на застрахователен договор.


IV .На кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:
  В определени случай, за постигане на целите посочени в т. II, б. А по – горе, може да се наложи да предоставим личните Ви данни на:
- презастрахователи, съзастрахователи, презастрахователни и застрахователни брокери и агенти, участващи в обслужването и/или изпълнението на права и задължения по застрахователния Ви договор, и/или свързаните с него презастрахователни или съзастрахователни договори,
- асистиращи компании, външни вещи лица и експерти, участващи в обслужването и/или изпълнението на права и задължения по застрахователният Ви договор, и/или свързаните с него презастрахователни или съзастрахователни договори,
- държавни регулаторни и други органи – КФН, КЗЛД, НАП, МВР, съд, прокуратура и др.
  Всички трети страни, които в определени случаи може да получат данните Ви, ще са изрично задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента и, когато е приложимо, Закона за защита на личните данни.
Дружеството не възнамерява да предоставя личните Ви данни на трети лица извън Европейският съюз. В случай на отчетена необходимост от такова предоставяне, същото ще бъде извършено съобразно изискванията на Регламента, при спазване на всички мерки за безопасност и утвърдените в Дружеството процедури.


V. Вашите права като субект на личните данни
 Във връзка с обработването на Вашите лични данни, имате следните права:
- да разберете какви Ваши лични данни обработваме и да поискате копие от същите;

- да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг
администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, когато това е технически възможно;

- да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
- да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и не е налице законово задължение или правен интерес за Дружеството ни, въз основа на които законосъобразно да продължава да ги пази;
- когато сте оттеглили своето съгласие и няма друго правно регламентирано основание за обработването им;
- когато сте възразил срещу автоматизираното вземане на решения или срещу обработката за целите на директен маркетинг (данните се изтриват само в системите осъществяващи автоматизирано вземане на решение и в базата данни за директен маркетинг);

- когато обработването е незаконосъобразно;
- когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас, като администратор на лични данни;
- когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество.
- да поискате от да ограничим обработването на личните Ви данни, когато:
- оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим коректността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
- Дружеството ни не се нуждае повече от личните Ви данни за целите, за които са били събрани, но Вие изисквате да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
- сте възразили сте срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за Дружеството ни, докато трае проверката, дали правните интереси на Дружеството имат преимущество пред Вашите такива.
- да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко
време с нарочно искане за това, отправено до Дружеството (само за случаите, когато обработването на личните данни се базира на предоставено съгласие);
- да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения), както и когато обработването се основава единствено на правен интерес за Дружеството ни;
- да възразите срещу автоматизирана обработка на Вашите лични данни, включително профилиране, както и да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
- на жалба до надзорния орган, който за Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, интернет страница - www.cpdp.bg;


VI.Колко дълго ще обработваме и съхраняваме личните Ви данни:  Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани, докато е налице нормативно установено основание за това. Можете да прочетете повече за това как ще използваме и съхраняваме Вашите лични данни на интернет страницата ни - https://www.bulins.com./, където ще намерите Политика за защита на личните данни на Дружеството, в която са описани процесите и условията за ползване и съхранение на лични данни, както и Информационните съобщения по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.