Ние и другите

16.08.2018

Позиция на ЗД „Бул инс“ относно корекцията в цените на застраховка „Гражданска отговорност“

След многобройните спекулации, които се появиха в последните дни по темата за драстично увеличение на задължителната  застраховка „Гражданска отговорност“, Управителният съвет на ЗД „Бул инс“ взе решение да излезе с официално становище по въпроса.
По обективни фактори, на които не можем да влияем, разходите на застрахователните компании по задължителните застраховки нараснаха дотолкова, че се налага корекция на цените. Тази корекция обаче ще бъде много по-скромна от тиражираните в медийното пространство данни за рекордно 50% нарастване. Трябва да отбележим, че всяка компания коригира цените на база на своя собствен анализ за финансовите си резултати по застраховката. Освен това е необходимо да декларираме, че ценовите корекции нямат нищо общо с очакваното отнемане на лиценза на ЗД „Олимпик“. Причините, които доведоха до увеличението на застраховка „Гражданска отговорност“, са:
Промяната в регулацията, която бе наложена на застрахователните компании след 01.01.2016г-„Платежоспособност” II. Смяната на регламента за отчитане коренно промени активите и пасивите на застрахователите. За целта бе извършен независим външен финансов одит на всички застрахователи, който бе обявен  публично в края на м.януари 2017г. Новата регулация предвижда достатъчно финансови резерви за всяка щета още при завеждането й, което се следи стриктно от КФН. Регулаторът вече разполага с пълната база данни - сключени договори и изплатени застрахователни обезщетения по моторния бизнес „Каско“ и „Гражданска отговорност“ . Особено внимание и контрол се извършва по задължителните застраховки, поради големия обхват и социалната им функция.
За новото ценообразуване на застраховка „Гражданска отговорност“ оказват влияние и допълнителните вноски и такси, които застрахователите са задължени да покриват по закон. През периода от 1.01.2016 до сега, поради ред причини се наложи увеличаване и на допълнителните вноски, които застрахователите извършват за: стикери, зелени карти, вноски в Гаранционния фонд, вноски за гаранционен фонд на НББАЗ, такси и членски вноски към АБЗ и националното бюро. С решение на съвета на бюрата на сдружението Зелена карта бе изискана извънредна гаранция от НББАЗ в размер на 4 млн. евро, която също бе покрита от застрахователите непропорционално. И на последно място, но с най-висока тежест -Тълкувателно решение 1/2016 от 21.06.2018г. на ВКС, според което бе разширен кръгът на лицата имащи право на претенции за обезщетяване на неимуществени вреди за загинал при ПТП техен роднина. Освен деца и родители, вече имат право да бъдат обезщетявани баби, дядовци, чичовци, лели, както и други емоционално свързани лица с починалия. Някои анализи показват, че тази промяна ще струва на застрахователния сектор около 1,5 милиарда лева.
Всички посочени по-горе извънредни плащания от застрахователите, натоварват допълнително техните разходи по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Увеличенията са по закон и не зависят от волята на застрахователя.
 През месец юни 2018г. КФН извърши анализ на увеличението на плащанията на щети по моторния бизнес - „Каско“ и „Гражданска отговорност“, по компании, както и за бизнеса като цяло. Отчетените резултати бяха оповестени публично, като най-важните констатации бяха, че техническият резултат по „Гражданска отговорност“  е отрицателен, а техническите резерви, спрямо развитието на плащанията за щети за първите 6 месеца на 2018г. – недостатъчни.
Като резултат от заключенията на анализа бяха дадени задължителни указания за осигуряване на финансова стабилност на всяка компания по отделно.
Необходимо е да се подчертае, че при отрицателен технически резултат по даден вид застраховка, задължителната мярка, която трябва да предприеме всеки застраховател е коригиране на тарифата. И това се прави в момента от всички застрахователни компании, поради инцидентното решение (с обратно действие) на ВКС.
При недостиг на резерви всяка компания е длъжна, от собствения си бюджет, да дозадели резерв, достатъчен да покрие бъдещите плащания, на база статистиката за развитие на щетите.
В заключение ще отбележим също така и факта, че това увеличение ще даде възможност на застрахователните компании да бъдат коректни към своите клиенти чрез подобряване на своята финансова стабилност в дългосрочен план.

Прочетена от 12

Харесва ми

Сподели:

Facebook Instagram Youtube LinkedIn

Къде може да ни откриете

Често задавани въпроси

За да ви помогнем с решаването на проблемите създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Бул Инс - защитаваме Ви от неочакваното.

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.