Bulins

Карго | ЗД "Бул Инс" АД

Застраховат се товари и свързани с тях материални интереси по време на превоз, независимо от вида на превозното средство, срещу загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на застрахователните рискове, посочени в договора за застраховка.

Bulins

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Покриват се разходи за:

 • Застрахователят осигурява покритие на застрахователни рискове и разходи съгласно следните застрахователни клаузи:
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) - 1.1.2009;
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) - 1.1.2009;
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) - 1.1.2009;
 • други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани INSTITUTE CARGO CLAUSES, съответстващи на вида на товара или начина на превоз, по избор на Застраховащия;
 • КЛАУЗИ „ВЪТРЕШНО КАРГО” за покритие на застрахователни рискове и разходи за превозваните товари в границите на Република България.

Разширение на покритието:

 • Застрахователят може да покрие допълнително застрахователните рискове и разходите съгласно една или няколко от следните застрахователни клаузи: INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) - 1.1.2009 или други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани INSTITUTE CARGO CLAUSES за покритие на военни рискове;

 • INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) - 1.1.2009 или други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани INSTITUTE CARGO CLAUSES за покритие на стачки, бунтове и граждански вълнения.
Bulins

КЪДЕ СЪМ ПОКРИТ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА?

Валидността на застраховката е за целия свят съгласно договора за превоз.

Bulins

КОГА И КАК ПЛАЩАМ?

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата, или разсрочено плащане на вноски до четири равни вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане – ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие.

Дължимата сума може да бъде платена:

 • във всеки офис на ЗД „Бул Инс“ АД;
 • чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул Инс“ АД, посочена в полицата;
 • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.
Bulins

КОГА ЗАПОЧВА И КОГА СВЪРШВА ПОКРИТИЕТО?

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 ч на деня, посочен за край в полицата.

За повече информация:  0700 166 33; 02/45 20 816

Поискай оферта

Уважаеми потребители на нашия сайт, тъй като предстои предоставяне на Ваши лични данни, молим Ви, да отделите време и се запознаете със съдържанието на приложения документ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

Често задавани въпроси

За да Ви помогнем с решаването на проблемите, създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.

Google Analytics Alternative