Bulins

Карго | ЗД "Бул Инс" АД

Застраховат се товари и свързани с тях материални интереси по време на превоз, независимо от вида на превозното средство, срещу загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на застрахователните рискове, посочени в договора за застраховка.

Икона застраховка

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Покриват се разходи за:

 • Застрахователят осигурява покритие на застрахователни рискове и разходи съгласно следните застрахователни клаузи:
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) - 1.1.2009;
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) - 1.1.2009;
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) - 1.1.2009;
 • други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани INSTITUTE CARGO CLAUSES, съответстващи на вида на товара или начина на превоз, по избор на Застраховащия;
 • КЛАУЗИ „ВЪТРЕШНО КАРГО” за покритие на застрахователни рискове и разходи за превозваните товари в границите на Република България.

Разширение на покритието:

 • Застрахователят може да покрие допълнително застрахователните рискове и разходите съгласно една или няколко от следните застрахователни клаузи: INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) - 1.1.2009 или други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани INSTITUTE CARGO CLAUSES за покритие на военни рискове;

 • INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) - 1.1.2009 или други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани INSTITUTE CARGO CLAUSES за покритие на стачки, бунтове и граждански вълнения.
Икона застраховка

КЪДЕ СЪМ ПОКРИТ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА?

Валидността на застраховката е за целия свят съгласно договора за превоз.

Икона застраховка

КОГА И КАК ПЛАЩАМ?

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата, или разсрочено плащане на вноски до четири равни вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане – ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие.

Дължимата сума може да бъде платена:

 • във всеки офис на ЗД „Бул Инс“ АД;
 • чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул Инс“ АД, посочена в полицата;
 • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.
Икона застраховка

КОГА ЗАПОЧВА И КОГА СВЪРШВА ПОКРИТИЕТО?

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 ч на деня, посочен за край в полицата.

За повече информация:  0700 166 33; 02/45 20 816

Поискай оферта

Уважаеми потребители на нашия сайт, тъй като предстои предоставяне на Ваши лични данни, молим Ви, да отделите време и се запознаете със съдържанието на приложения документ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

Лични данни и Общи условия

Често задавани въпроси

За да Ви помогнем с решаването на проблемите, създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.