Bulins

Професионални отговорности | ЗД "Бул Инс" АД

Застраховките „Професионални отговорности” са предназначени за лица, практикуващи професионалната си дейност и ги защитават от съдебни искове от техни клиенти/пациенти и трети лица, които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия. Част от застраховките са задължителни по силата на закон или наредба.


Видове професионални отговорности

 • Професионална отговорност на автомобилния превозвач;
 • Професионална отговорност на адвокати;
 • Професионална отговорност на нотариуси;
 • Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители;
 • Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия;
 • Професионална отговорност за клинични  изпитвания;
 • Професионална отговорност на туроператори;
 • Професионална отговорност на хотелиери и ресторантьори;
 • Професионална отговорност на застрахователни посредници (брокери/агенти);
 • Професионална отговорност на лицата, извършващи охранителна дейност;
 • Професионална отговорност на регистрирани одитори;
 • Отговорност на строителя;
 • Отговорност на проектанта;
 • Отговорност на лицето, упражняващо технически контрол по част ”Конструктивна”;
 • Отговорност на консултанта и лицето, упражняващо строителен надзор;
 • Отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект;
 • Други.
Лого застраховка

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Покриват се разходи за:

 • Застраховката покрива всички суми до размер на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения.

 • Застрахователното събитие се счита за настъпило в срока на действие на застраховката, когато претенцията за обезщетение е предявена срещу Застрахования или Застрахователя за пръв път писмено през срока на застрахователното покритие.
Лого застраховка

КЪДЕ СЪМ ПОКРИТ ОТ ЗАСТРАХОВКАТА?

Валидността на застраховката е на територията на Република България.


Лого застраховка

КОГА И КАК ПЛАЩАМ?

В полицата се договаря начинът на плащане – еднократно преди влизане в сила на полицата или разсрочено плащане на вноски до четири равни вноски без увеличение. Всяка вноска по премията трябва да бъде платена в пълен размер най-късно на датата на падеж, посочена в полицата. Застраховката не влиза в сила, ако не е платена застрахователната премия, а при уговорено разсрочено плащане – ако не е платена първата вноска, освен ако не е уговорено друго. Трябва да имате предвид, че според Кодекса за застраховане, ако закъснеете с плащането на вноската с 15 дни от определената дата, полицата Ви ще бъде прекратена и ще загубите застрахователното покритие.

Дължимата сума може да бъде платена:

 • във всеки офис на ЗД „Бул Инс“ АД;
 • чрез банков превод по сметката на ЗД „Бул Инс“ АД, посочена в полицата;
 • чрез посредника, с чието съдействие е сключена застраховката.
Лого застраховка

КОГА ЗАПОЧВА И КОГА СВЪРШВА ПОКРИТИЕТО?

Застрахователното покритие започва да тече от 00.00 часа на деня, посочен за начало в срока на полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея при разсрочено плащане, и изтича в 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата.

 За повече информация: 0700 166 33; 02/4520816

Поискай оферта

Уважаеми потребители на нашия сайт, тъй като предстои предоставяне на Ваши лични данни, молим Ви, да отделите време и се запознаете със съдържанието на приложения документ ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

Лични данни и Общи условия

Често задавани въпроси

За да Ви помогнем с решаването на проблемите, създадохме секция с най-често задаваните въпроси.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.