0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Новини

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ ЗА ЗД БУЛ ИНС АД

20.03.2017 ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ ЗА ЗД БУЛ ИНС АД

ЗД „БУЛ ИНС“ АД покрива капиталовите изисквания по Директива Платежоспособност II

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви коригираните  резултати от прегледа на балансите на застрахователните дружества в България към 30 юни 2016 г. Новите резултати потвърдиха финансовата стабилност на ЗД „БУЛ ИНС “АД.
Прегледът на балансите на Дружеството бе извършен от независим външен проверяващ . В обобщения  доклад на ръководителя на проекта за преглед на балансите на Дружеството, при прилагане на единен подход за оценка на балансите ЗД  „Бул Инс“ АД, покрива капиталовите изисквания по Директива Платежоспособност II и Кодекса за застраховане с 103%. Дружеството покрива и минималното капиталово изискване за платежоспособност с 389%, поради което към него не се предвиждат никакви надзорни мерки от страна на КФН.
Капиталовото изискване за платежоспособност и минималните капиталови изисквания, към дата 30.06.2016г. Дружеството реализира следните стойности на КИП и МКИ: капиталово изискване за платежоспособност в размер на 39,858,886 лв. и минимални капиталови изисквания в размер на 10,532,056 лв., срещу които дружеството разполага с превишението на активите над пасивите в гореспоменатия размер от 40,972,255 лв . От тук, към 30.06.2016г., стойността на коефициента КИП е 103%, а стойността на коефициента МКИ е 389%.Положителният финансов резултат, с който Дружеството приключи 2016 г., гарантира изпълнението на ангажиментите на ЗД „Бул Инс“ АД към всички негови клиенти и партньори.

Къде можете да ни намерите

Google Analytics Alternative