УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА


    С настоящото ЗД „Бул инс“ АД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани, във връзка с участието Ви в онлайн игра „Провери шофьорските си умения“(„Играта“).

    Целта на настоящото Уведомление е да обясни, на какво основание, как, за какъв период, за какви цели, ще бъдат използвани доброволно предоставените от Вас, чрез регистрацията Ви за участие в играта „Провери шофьорските си умения“ лични данни и какви са Вашите права в тази връзка. 

Молим, да се запознаете внимателно с изложеното по-долу.

I. От  кого  ще  се  ползват  личните Ви  данни 

    Личните Ви данни ще се ползват изключително от организатора на Играта 

ЗД „Бул инс“ АД, („Организаторът“)вписано в Търговския регистър с ЕИК: 831830482, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Джеймс Баучер“ №87, тел.: 0700 16633 като Администратор  на лични данни.

    В случай, че имате въпроси, относно ползването на Вашите лични данни или желаете да упражните правата си, като субект на лични данни, молим да се свържете  с Длъжностното лице по защита на личните данни в Дружеството на:

Имейл: zld@bulins.bg;

Адрес: ЗД „Бул инс“ АД, гр. София, 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, на вниманието на Длъжностното лице по защита на личните данни;

II. За  какви  цели  ще  се  ползват  личните  Ви  данни  и  на  какво  основание  ще  бъдат  обработвани.  Необходимост. 

А) Цели на обработване на Вашите лични данни

1. Вашата регистрация и участие в организирана от дружеството онлайн игра;

2. Провеждане на Играта и определяне на случаен принцип (чрез томбола) на печелившите УЧАСТНИЦИ, измежду всички коректно попълнили листовките; 

3. Уведомяване на печелившите УЧАСТНИЦИ, с цел предоставяне на наградата;

4. Гарантиране на прозрачност и равнопоставеност на всички УЧАСТНИЦИ, посредством обявяването на имената на печелившите на нашия сайт и на страницата ни във Facebook;

5. Изпълнение  на  права  и  задължения  във  връзка с Играта;

6. Изпълнение на законово задължение, с цел спазване изискванията на приложимото законодателство(например счетоводна и данъчна нормативна уредба и изискванията за отчетност пред компетентните органи).

7. Информирането Ви за бъдещи инициативи за организирани и/или провеждани от ЗД „Бул инс“ АД игри /томболи/, промоции, рекламни кампании на сайта и официалната страница на Организатора във Facebook. Целта е приложима единствено  в случай, че сте декларирали изричното си съгласие за получаване на търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции, на доброволно заявен от Вас адрес за контакт. Можете да оттеглите съгласието си във всеки момент, с което ще преустановите изпращането на подобни съобщения от нас.

8. За целите на определяне на посещаемостта на сайта на Организатора и подобряване на обслужването, събираме информация за Вашия IP адрес и бисквитки.

Постигането на тази цел изисква Вашето съгласие за, или отказ от запазване на „бисквитки“ (cookies) на Вашето устройство. Обемът на такава информация зависи от избраните от Вас настройки за бисквитки. За повече информация, моля запознайте се с Политика за бисквитки на ЗД „Бул инс“ АД.

Б) Основания за обработване на Вашите лични данни

    Вашите лични данни обработваме, законосъобразно, съгласно приложимите правни основания за обработване на лични данни по чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни(Регламента).

    Съобразно целите на обработване на данните, правните основания са следните:

 • Спрямо  цели  от  1  до  5  и  цели  7 и 8 -  съгласие на субекта на данните.  УЧАСТНИКЪТ е дал недвусмислено съгласие да участва в Играта, изпълнявайки условията за участие, с което е предоставил своите лични данни и се е съгласил с обработването им за една или повече конкретни цели, в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „А“ от Регламента.  
 • Спрямо цел 6 - обработването е необходимо за спазването  на  законово  задължение  на  Организатора на Играта, в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „В“ от Регламента, както и  чл.  6,  ал.  1, б. „Е“ от Регламента, обработването е необходимо  за  целите  на  правните  интереси   на Дружеството(установяване, упражняване и защита на правата на ЗД “ Бул инс“ АД);
 • Спрямо цел 7 цел 8 - съгласие на субекта на данните за обработването на личните му данни за една или повече конкретни цели, в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „А“ от Регламента, наред с  чл.  6,  ал.  1, б. „Е“ от Регламента, обработването е необходимо  за  целите  на легитимните интереси на Организатора, в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „Е“ от Регламента;

В) Необходимост

    Включвайки се за участие в играта „Провери шофьорските си умения“, Вие доброволно, безусловно и недвусмислено приемате и се съгласявате с правилата за провеждане и участие в играта, като поемате задължение да спазвате тези правила.

    С приемането на правилата за участие, Вие като УЧАСТНИК в Играта предоставяте личните си данни, за да може да идентифицирате себе си за целите на провеждането ѝ, както и за получаване на награда, в случай на спечелване.

    Предоставянето на личните данни и приемането на правилата за участие в Играта е доброволно и необходимо както за провеждането на Играта, така и за изпълнение на задълженията на организатора ЗД „Бул инс“ АД, а също така за установяване и упражняване на правата му във връзка с потенциален или възникнал спор с УЧАСТНИК.

III. Кои Ваши лични данни ще събираме и ползваме:

    При желание от Ваша страна да се включите за участие в играта „Провери шофьорските си умения“, организирана и провеждана от ЗД „Бул инс“ АД, Вие доброволно предоставяте Ваши лични данни. Това са само личните данни, които са нужни за посочените по-горе цели и ще бъдат ползвани от Дружеството:

А) Категория „Общи лични данни“:

 • Име и фамилия. За печеливши УЧАСТНИЦИ се изисква и презиме, за целите на счетоводната и данъчна отчетност и в случай на изпращане на Наградата по поща, или с куриер;
 • ЕГН, за печеливши УЧАСТНИЦИ в Играта с Награда застраховка, както и за целите на счетоводната и данъчна отчетност;
 • Настоящ адрес за доставка на спечелената Награда, за печелившите УЧАСТНИЦИ, в случай на доставяне на Наградата с куриер, когато естеството на Наградата позволява изпращането ѝ по пощата, или с куриер;
 • Електронна поща/имейл адрес/;
 • Телефонен номер за свързване с Вас при необходимост, с цел предоставяне на Наградата.

Б) Категория „Специални лични данни“:

    ЗД „Бул инс“ АД не събира специални категории лични данни, във връзка с провеждането на играта „Провери шофьорските си умения“.

    Молим, да не разкривате пред нас никакви специални категории лични данни, чрез своето участие, или по друг начин.

В) Лични данни на деца

    ЗД „Бул инс“ АД не събира и не обработва лични данни на деца, съгласно нормите на приложимото законодателство. Участието на лица на възраст под 18 години в играта, томболи и рекламни кампании не е разрешено. УЧАСТНИЦИТЕ в играта „Провери шофьорските си умения“, потвърждават, че имат навършени 18 години, при регистрирането си за участие.

Г) Изключения/ особени случаи – изпращане на търговски съобщения

 • В случай, че предоставите изричното си съгласие за получаване на информация за други инициативи на дружеството като игри, томболи, кампании, в т.ч. рекламни търговски кампании, Вие доброволно предоставяте имейл адрес, на който бихте желали да получавате така посочената информация.

Д) Профилиране и автоматизирано обработване на лични данни

 • Дружеството не използва процеси на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на Регламента.
 • Вашите данни не се използват за изготвяне на личностни или потребителски профили за маркетингови цели.

IV. На кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:


        ЗД „Бул инс“ АД зачита и пази поверителността на Вашите данни. 

    В общия случай, данните Ви се обработват от служителите на ЗД „Бул инс“ АД.

    В определени случай, за постигане на целите посочени в т.II A, може да се наложи да предоставим личните Ви данни, при строго спазване на законовите изисквания на:

 • асистиращи компании – изпълнители, куриери, партньори за да получите Вашата награда;
 • доставчици на услуги, свързани с техническата поддръжка на вътрешните информационни системи и оперативна поддръжка на дейността на дружеството, софтуерни компании и специалисти, отговарящи за поддръжката на уеб сайта на дружеството, или отделни негови функционалности. Подобно разкриване на данни е възможно в изключителни случаи, при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка, получателите да осигурят адекватно ниво на защита на данните;               
 • държавни регулаторни и други органи. В изпълнение на своите законови задължения, при изрично указание и/или нормативна разпоредба, Дружеството може за разкрие Вашите лични данни, на държавни или общински органи(например Национална агенция по приходите);

    Всички трети страни, които в определени случаи може да получат данните Ви, ще са изрично задължени да пазят и обработват същите, съобразно изискванията на Регламента и приложимото законодателство.

    Дружеството не възнамерява да предоставя личните Ви данни на трети лица извън Европейският съюз. В случай на отчетена необходимост от такова предоставяне, същото ще бъде извършено съобразно изискванията на Регламента, при спазване на всички мерки за безопасност и гарантирано адекватно ниво на защита на данните от насрещната страна.

V. Вашите права по отношение на личните Ви данни

    При спазване на българското законодателство, Вие имате определени права във връзка с обработването на Вашите лични данни от ЗД „Бул инс“ АД.

    Вие имате следните права, които можете да упражните като посетите офис на  Дружеството:

 • право на достъп т.е. да разберете какви Ваши лични данни обработваме и право да получите копие от същите;
 • право на преносимост на данните т.е. да поискате да Ви ги предоставим във вид  удобен за прехвърляне  на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, когато това е технически възможно;
 • да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • право на изтриване(право „да бъдеш забравен“)да поискате личните Ви данни да бъдат заличени при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и не е налице законово задължение или правен интерес за Дружеството ни, въз основа на които законосъобразно да продължава да ги съхранява;
 • когато сте оттеглили своето съгласие и няма друго правно регламентирано основание за обработването им;
 • когато сте възразили срещу автоматизираното вземане на решения или срещу обработката за целите на директен маркетинг (данните се изтриват само в системите осъществяващи автоматизирано вземане на решение и в базата данни за директен маркетинг);
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството, като администратор на лични данни;

    Молбата Ви може да бъде оставена без уважение, в случай че важни обстоятелства налагат продължаване на обработването.

 • да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни, когато:
 • оспорвате точността на личните данни, (ограничението е за срок, който ни позволява да проверим коректността на личните данни и извършим корекции и актуализация при необходимост);
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Дружеството ни не се нуждае повече от личните Ви данни за целите, за които са били събрани, но Вие изисквате да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за Дружеството ни, докато трае проверката, дали правните интереси на Дружеството имат преимущество пред Вашите такива.
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни  по всяко време с нарочно искане за това, отправено до Дружеството (само за случаите, когато обработването на личните данни се базира на предоставено съгласие);
 • да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения), както и когато обработването се основава единствено на правен интерес за Дружеството ни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка на Вашите лични данни, включително профилиране, както и да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • право на жалба до надзорния орган, който за Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, интернет страница - www.cpdp.bg;

    В случай, че желаете да упражните Вашите права, или имате въпроси, относно обработването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в точка 1 контакти. За да упражните своите права е необходимо да се идентифицирате с документ за самоличност, да изготвите детайлно описание на искането си в подадено до Дружеството заявление. В рамките на един месец от получаване на Вашето искане/запитване/възражение ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, като се вземат пред вид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информирани, включително с конкретика на причините за забавянето.

VI. Колко дълго ще обработваме и съхраняваме личните Ви данни:

    ЗД „Бул инс“ АД обработва и съхранява Вашите лични данни, съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Дружеството, относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита.  

    Личните данни се съхраняват на електронен(сървърни системи) и хартиен носител(по изключение за печеливши УЧАСТНИЦИ, за целите на отчетността). 

    Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани, докато е налице нормативно установено основание за това. Определените срокове за съхранение винаги са в съответствие с целите, за които данните се обработват. 

    Дружеството съхранява Вашите данни за горепосочените цели за срок до 60 дни, считано от датата на приключване на играта за УЧАСТНИЦИТЕ, които не са спечелили награди. Личните данни на печелившите УЧАСТНИЦИ се съхраняват, за срока, който се изисква, съобразно нормативната уредба в т.ч. за целите на финансово-счетоводната и данъчна отчетност. 

    Личните данни на УЧАСТНИЦИТЕ, заявили желание за получаване на информация за бъдещи игри, кампании, събития, продукти и декларирали съгласие за получаване на търговски съобщения се съхраняват до оттегляне на съгласието за обработване на данните, но не по-късно от 36 месеца след приключване на играта.

    Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация на законово основание  и в законово установените срокове, например до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции, и/или в случай, че данните са необходими във връзка с процедури, свързани с евентуални спорове.

    Ако получим лични данни, които са прекомерни, с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 месец от нейното получаване. 

VII. Друга информация

    По всички останали въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящото Уведомление за поверителност и в Правилата за участие в играта, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.