Общите правила за провеждане и участие в играта „ПРОВЕРИ ШОФЬОРСКИТЕ СИ УМЕНИЯ“    Настоящите правила уреждат провеждането и участието в играта „Провери шофьорските си умения“.

    Вземайки участие в играта, УЧАСТНИЦИТЕ се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта и се задължават да ги спазват.
Правилата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на играта на официалния сайт на ЗД „Бул инс“ АД на адрес: https://www.bulins.com

I. Организатор

    Организатор на играта е ЗД „Бул инс“ АД, („Организаторът“),вписано в Търговският регистър с ЕИК: 831830482, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, тел.: 0700 16633.

II. Механизъм на участие

    Играта „Провери шофьорските си умения“, (наричана по-долу за краткост "Играта") се провежда на официалния уеб сайт на ЗД „Бул инс“ АД https://www.bulins.com (наричан по-долу за краткост "сайта").

    Играта стартира в 0:00 часа на 12.04.2023 г. и продължава до 24:00 часа на 21.04.2023 г.
    На 12.04.2023 г. в 0:00 часа, ще бъде публикувано съобщение, свързано с играта „Провери шофьорските си умения“ във Фейсбук страницата на ЗД „Бул Инс“ АД и в Инстаграм.
От този момент Играта стартира. В продължение на 10 дни, всеки желаещ да се включи, който отговаря на условията за участие, съгласно приложените Правила и ги изпълни, може да се включи в играта(„Участникът“). 
За целта, желаещите пълнолетни лица (с навършени 18 години), следва да се регистрират, да се запознаят и приемат настоящите правила за участие и провеждане, правилата за обработване и защита на личните данни, да се запознаят с Политиката за „бисквитки“ на Организатора и да попълнят отговорите на листовките, които са включени в Играта. 

    Всеки Участник следва задължително да изпълни всички условия за участие в Играта.
    Неизпълнението елиминира правото на участие.

 • Всеки Участник трябва да се увери, че е попълнил коректно името си при регистрацията за участие в Играта. В случай на спечелване на награда, при получаването ѝ Участникът удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.
 • Всеки Участник има право да участва само с една регистрация в Играта.
 • Включвайки се за участие в Играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила и с правилата за обработване и защита на личните данни, с които се е запознал лично от Уведомление за поверителност, относно обработваните лични данни на участниците в играта „Провери шофьорските си умения“  и се задължава да ги спазва;     
 • Победителите ще бъдат определени, на лотариен принцип измежду Участниците,  решили вярно листовките. Имената им ще бъдат обявени на сайта и на Фейсбук страницата на Организатора, с оглед прозрачното провеждане на награждаването.
III. Право на участие

 • Право на участие има всяко физическо лице, навършило 18 години, с изключение на служителите и членовете на техните семейства(съпруг/а, родители, брат/сестра, деца), както и  лица, които участват в организирането и провеждането на Играта, като външен за Организатора доставчик на услуга и членовете на техните семейства.
 • За участие в Играта не се изисква сключване на договор за застрахователна и/или друга услуга, закупуване на продукт/стока , както и предоставянето на какъвто и да е залог.
 • За участие в Играта е необходимо да се приемат условията на Играта и да се направи регистрация.


IV. Награждаване

    Всеки Участник, който се е включил в Играта по реда на тези Правила и е спазил общите условия за участие, може да спечели една награда, от посочените по-долу .

    Печелившите Участници са общо 70 на брой.
    Наградите са съответно:
 • 20 (двадесет)  награди – 20 % намаление на всички доброволни застраховки, предлагани от Организатора:
 • 50 (петдесет) награди – едномесечна карта за посещение в обектите на Pulse  Fitness and spa.
       Един Участник, може да спечели само 1(една) награда
Наградата може да бъде предоставена от Организатора или от партньор на Организатора.

Определяне на печелившите Участници:


    Лицата, които ще бъдат наградени, се определят на база следните две основания:
 • вярно решаване на всички листовки, след регистрация в периода от активиране на Играта, до нейното приключване (от 0:00 часа на 12.04.2023 г. до 24:00 часа на 21.04.2023 г.)
 • измежду вярно решилите листовките, на лотариен принцип сe определят Участниците, които печелят Награда;
 • всеки Участник получава съобщение, за това дали е спечелил награда, или не;
 • всеки печеливш Участник получава лично уведомително съобщение на имейл адрес, посочен от него при регистрацията, за спечелването на Награда;
 • в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на съобщението, печелившият Участник следва да потвърди с отговор от същия имейл адрес, че е информиран за спечелването на Награда, като предостави телефонен номер за връзка с Организатора и уточняване на начина на връчването и. 
 • имената на всички печеливши Участници ще бъдат обявени в сайта на Дружеството http://www.bulins.bg и на Фейсбук страницата ЗД „Бул инс“ АД на 22.04.2023 г.
 • За целите на получаване на Наградата и счетоводната и данъчна отчетност, при връчване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира и предоставя три имена и ЕГН, както и адрес за кореспонденция, в случай, че Наградата ще бъде изпратена с куриер.

    Когато естеството на Наградата позволява това, Организаторът може да я изпрати за своя сметка по пощата или с куриер - до адрес на Участника, предоставен от него.

    Наградите, отнасящи се до предоставяне на застрахователни услуги, ще бъдат връчвани на печелившите Участници от Организатора, в офис на ЗД „Бул инс“ АД(адресите на офисите са налични в Сайта на Организатора).

 • В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник т.е. не получи отговор на изпратеното уведомително съобщение, в рамките на 10 календарни дни след изпращането на съобщението, или публикуването на спечелилите, Участникът губи правото да получи своята Награда.
 • Без да има задължение за това, Организаторът по своя преценка може да изтегли, нов печеливш Участник, измежду вярно попълнилите листовките, на който да предостави Наградата.
 • Организаторът не носи отговорност в случай, че Участник е предоставил невалидни, грешни, или непълни данни за контакт.
 • Спечелената Награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност.
 • Печелившият Участник няма право да преотстъпва или прехвърля на трети лица правото си да получи Наградата.


V. Ограничения на отговорността


    Организаторът не носи отговорност в следните случаи и не само:

 • при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави Наградата, в случай, че Участник в Играта е предоставил непълна, невярна или подвеждаща информация, например грешни имена, невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес;
 • при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави Наградата, поради технически повреди и комуникационни грешки, например неуспешно електронно подаване на данни, повреда на комуникационната връзка, недостъпност на интернет страницата, повреди на системата на сайта или на мобилното приложение;
 • в случай, че Наградата не може да бъде получена/предоставена поради технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник;
 • при невъзможност Играта да бъде проведена и/или Наградата да бъде предоставена, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения, които възпрепятстват провеждането на Играта и получаването на Наградата.
 • при правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от Участниците във връзка с Играта.


VI. Лични данниVII. Други условия

 Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата на ЗД „Бул инс“ АД  https://www.bulins.com– Общи правила за провеждане и участие в играта „Провери шофьорските си умения“;
 • ЗД „Бул инс“ АД си запазва правото да променя и да допълва настоящите Правила.
    Изменените Правила, Организаторът публикува на своя сайт https://www.bulins.com. Промените влизат в сила от датата на публикуването им. Участниците в Играта следва сами да проверяват за извършени промени в Правилата за участие в Играта;
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта, както и да дисквалифицира Участник/Участници в случай на съмнение за, или установено нарушаване на настоящите правила, или при наличието на форсмажорни, или други обстоятелства, които налагат спиране, или прекратяване на Играта. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.
 • С включването си за участие в Играта, Участниците се съгласяват и предоставят безвъзмездно на ЗД „Бул инс“ АД правото да използва техните имена, в качеството им на печеливши Участници, включително да публикува имената, на сайта и Фейсбук страницата на  Организатора.
 • С включването си в Играта, при желание, Участниците могат да заявят доброволно, информирано съгласие, за получаване на търговски съобщения и информация за бъдещи игри и промоции от Организатора.
 • Участниците имат право да откажат да получават последващи информационни кампании за актуални или предстоящи събития, промоции, инициативи, продукти и други съобщения от страна на Организатора по всяко време. 
    За преустановяване на изпращането на информацията по предходните две точки, към имейл, заявен от Участник, е необходимо Участникът да активира линк за оттегляне на съгласие ОТ ТУК .

    В сайта на Организатора bulins.com е достъпен линк Оттегляне на съгласие, от където по всяко време може да бъде оттеглено съгласието за обработване на лични данни и за получаване на информационни бюлетини.

 • Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всяко съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за несъвместимо с Играта, неуместно, обидно, неподходящо, дискриминационно, противоречащо на правилата за отговорна търговска комуникация.
 • Настоящите Правила влизат в сила от 0:00 часа на 12.04.2023.


VIII. Правни спорове

 • Евентуално възникналите правни спорове, между Организатора и Участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.
 • Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.