Проф. Д-р Стоян Проданов

Изпълнителен директор

Стоян Проданов е изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД от 2008 г. Отговаря в УС за управлението на капитала и инвестициите, риск мениджмънта, връзките с обществеността. През периода на управление се осъществява прехода на застрахователната компания към общия европейски застрахователен пазар и съответствието с европейските директиви. Носител е на наградата “Застраховател на годината – 2020” за цялостен принос в българското застраховане, връчвана ежегодно от УС на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ с участието на Асоциацията на българските застрахователи. 

Стоян Проданов поставя началото на фирмена политика, насочена към подкрепа в подпомагане кариерното развитие на млади таланти в икономическите специалности, инвестирайки в научна инфраструктура в свищовското висше училище, осигурявайки подкрепа за провеждането на национално ученическо състезание с награда на името на ЗД „Бул Инс“ АД, както и осигурявайки  стипендии за отлични студенти.

Проф. д-р Стоян Проданов е ръководител на катедра “Финанси и кредит” и председател на Общото събрание на факултет “Финанси” при Стопанска академия “Д. А. Ценов“. Възпитаник е на СА и е преподавател там от 1993 г., неговата докторска дисертация е на тема „Модели за рационализиране на инвестиционните решения“, защитена пред специализирания научен съвет по „Икономическа теория и макроикономика“ на 20.06.2000 г. През 2002 г. след конкурс заема академичната длъжност „Доцент“. През 2020 г. е утвърден след конкурс на академичната длъжност „Професор“. Член e на редколегията на първото българско научно икономическо списание „Народностопански архив“. Водещ лектор е по учебните дисциплини „Инвестиции“, „Анализ ползи-разходи“, „Капиталово бюджетиране“, „Управление на портфейла“. Заемал е позицията „Координатор“ на Центъра за дистанционно обучение, където дава съществен принос за утвърждаване на дистанционната образователна технология и дигитализацията на учебното съдържание в СА „Д. А. Ценов“. Специализирал е в Университета в Лестър, Великобритания и Университета в Маастрихт, Нидерландия. Национален консултант и партньор на USAID, SDC и DANIDA. С десетки проекти и разработки по научно обслужване на практиката.

Пет последователни мандата е бил общински съветник. Основател е и почетен председател на „Съвет по туризъм – Свищов“,  неправителствена организация в обществена полза с реализирани множество проекти, успешни инициативи и организирани събития в България и Европа.

Основните научни и изследователски интереси на проф. Проданов са свързани с инвестиционния анализ, финансовите и инвестиционни аспекти в застраховането, анализа на финансовото състояние на общините, публичните финанси и портфейлния мениджмънт. Автор е на над 90 научни публикации у нас и зад граница. С 8 научни ръководства на докторанти с успешно защитена дисертация.

 

Бул Инс - защитаваме Ви от неочакваното.

Ценим клиентите си и се стремим да изградим лесен и удобен начин за връзка с Бул Инс. Живейте спокойно, можете да разчитате на нас!

Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД* използва „бисквитки“ и други подобни технологии. Посредством „бисквитките“ осигуряваме правилното функциониране на уеб страницата и правим нейното използване удобно, полезно и съдържателно за Вас. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки“, което би могло да повлияе на достъпността и функционалността на уеб сайта в определени случаи. Съгласието за използване на* „бисквитки“*, също може да бъде отменено, при Ваше желание, със съпътстваща неактивност на някои функции и услуги на сайта. Научете повече как използваме "бисквитките" и как можете да промените настройките си в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ЗД „БУЛ ИНС“АД„

Защита на личните данни

ЗД „БУЛ ИНС“ АД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.
          Сайтът на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е публично достъпен. Значителна част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

        Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които ЗД „БУЛ ИНС“ АД прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.