0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ПРОМИШЛЕН ПОЖАР | Бул Инс

 ПРОМИШЛЕН ПОЖАР

Предмет  на застраховане

Застраховката „Промишлен пожар” осигурява застрахователно покритие са собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или на разпореждане, недвижими и движими имущества на юридически лица. Територията на валидност е Република България и е валидна за имущество, намиращо се  на адреса, посочен в полицата. Застраховката покрива щети на собствени, наети или държани на друго правно основание имущества, както следва:
 
  • Недвижими имущества - производствени сгради
  • Движими имущества - дълготрайни материални активи: сгради, машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар, транспортни средства без МПС, дълготрайни нематериални активи, краткотрайни материални запаси - стоки, материали и продукция, незавършено производство, незавършено строителство, имущества от особен вид както и разходи по необходимост.
  • Стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция;
  • Чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание.
 

Телефони за контакти:

02/ 45 20 180
02/ 45 20 390

Google Analytics Alternative