0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ | Бул Инс

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ  НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Обект на застраховане:
Обект на застраховане по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застраховката е задължителна съгласно чл. 257, ал. 1 от Кодекса за застраховането и Наредба №24 за задължително застраховане.  

Валидност и  териториално покритие
Зaстраховката е валидна за - територията на държавите членки на Европейския съюз, включително Р България, другите държави, принадлежащи към Европейското икономическо пространство и трети държави, съгласно чл. 258, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането.
Към сключените застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите ЗД БУЛ ИНС АД издава международна карта за автомобилна застраховка "Зелена карта" без допълнително заплащане на застрахователна премия, в случаите когато сертификатът "Зелена карта" е валиден за териториите на държавите, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение (страни по Многостранното споразумение са държавите-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство, както и Сърбия, Швейцария и Андора).
 

Срок на застраховката

Срокът на действие на застраховката е 1 /една/ година.

Calculator
Google Analytics Alternative