0700 166 33 (на цената на един градски разговор)

Застраховки

АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ | Бул Инс

 АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Предмет на застраховане

Застраховката „Административни и търговски обекти” осигурява застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество на търговски дружества, кооперации, еднолични търговци, физически лица, юридически лица с нестопанска цел, които в своята съвкупност имат извършващи непроизводствено предназначение и обслужват дейността им в сферата на търговията, услугите, занаятите и др. дейности с непроизводствен характер. Територията на валидност е Република България и е валидна за имущество, намиращо се  на адреса, посочен в полицата. Застраховката покрива щети на собствени, наети или държани на друго правно основание имущества, както следва:
 
  • Недвижими имущества - непроизводствени сгради
  • Движими имущества - машини, съоръжения и оборудване; компютри, аудиовизуална и офис техника; транспортни средства; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА; други ДМА; произведения на изкуството;
  • Стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция;
  • Чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание.


Телефони за контакти:

02/ 45 20 180
02/ 45 20 390

Google Analytics Alternative